Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac je nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem jačanja studentske zajednice na teritoriji opštine Vršac.

 

office@studentivrsac.org

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Visokog Stevana 2
Telefon: 011/2030-720
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.fasper.bg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi:
1. Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima;
2. Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba;
3. Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;
4. Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida;
5. Logopedija;
6. Prevencija i tretman poremećaja ponašanja
Cena skolarine (redovne studije): 78.000,00
Prijemni ispit: Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta biologija, psihologija i sociologija (svaki predmet nosi po 20 bodova na prijemnom).
Broj studenata: 180 (90 samofinansirajućih)
Šta sve možeš raditi sa diplomom FASPER - a: Posao defektologa u školama i drugim obrazovnim ustanovama.

Opis fakulteta
Fakultet je jedinstvena visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu koja obrazuje kadrove za edukativno rehabilitacioni rad sa osobama svih uzrasta i kategorija ometenosti: gluvih i nagluvih osoba, sa teškoćama u mentalnom razvoju, sa oštećenjem vida, sa motoričkim poremećajima, sa govorno-jezičkim poremećajima i poremećajem ponašanja. Uverenjem komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta od 10.7.2009. godine Fakultet organizuje od školske 2009/2010 godine nastavni proces na akreditovanim programima osnovnih akademskih, diplomskih akademskih i doktorskih studija. Organizuje posebne oblike edukacije za inovaciju znanja, stručno obrazovanje i usavršavanje defektologa i nastavnika iz redovnih škola koji rade sa decom ometenom u razvoju. Ostvaruje naučno-istraživačku delatnost, u okviru osnovnih, razvojnih i primenjenih projekata, razvijajući kompleksni, bio psiho socijalni model ometenosti. Vrši specijalističke i ekspertsko – konsultantske usluge za pojedince, porodicu ometene dece i nevladina udruženja za pomoć ometenima, uz aktivno uključivanje studenata u ove aktivnosti. Aktivno sarađuje sa srodnim obrazovnim ustanovama u Evropi i svetu radi razmene naučnih dostignuća, unapređenja pedagoških kompetencija nastavnika i razmene studenata

 

Osnovni podaci o fakultetuAdresa:  Visokog Stevana 2Telefon: 011/2030-720E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. : www.fasper.bg.ac.rs
Podaci o studijamaSmerovi:1. Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima;2. Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba;3. Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;4. Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida;5. Logopedija;6. Prevencija i tretman poremećaja ponašanjaCena skolarine (redovne studije): 78.000,00Prijemni ispit: Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta biologija, psihologija i sociologija (svaki predmet nosi po 20 bodova na prijemnom).Broj studenata: 180 (90 samofinansirajućih)Šta sve možeš raditi sa diplomom FASPER  - a: Posao defektologa u školama i drugim obrazovnim ustanovama.
Opis fakulteta (naći na sajtu)Fakultet je jedinstvena visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu koja obrazuje kadrove za edukativno rehabilitacioni rad sa osobama svih uzrasta i kategorija ometenosti: gluvih i nagluvih osoba, sa teškoćama u mentalnom razvoju, sa oštećenjem vida, sa motoričkim poremećajima, sa govorno-jezičkim poremećajima i poremećajem ponašanja. Uverenjem komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta od 10.7.2009. godine Fakultet organizuje od školske 2009/2010 godine nastavni proces na akreditovanim programima osnovnih akademskih, diplomskih akademskih i doktorskih studija. Organizuje posebne oblike edukacije za inovaciju znanja, stručno obrazovanje i usavršavanje defektologa i nastavnika iz redovnih škola koji rade sa decom ometenom u razvoju. Ostvaruje naučno-istraživačku delatnost, u okviru osnovnih, razvojnih i primenjenih projekata, razvijajući kompleksni, bio psiho socijalni model ometenosti. Vrši specijalističke i ekspertsko – konsultantske usluge za pojedince, porodicu ometene dece i nevladina udruženja za pomoć ometenima, uz aktivno uključivanje studenata u ove aktivnosti. Aktivno sarađuje sa srodnim obrazovnim ustanovama u Evropi i svetu radi razmene naučnih dostignuća, unapređenja pedagoških kompetencija nastavnika i razmene studenata 
 

 

sreda, 15 oktobar 2014 13:50

Fakultet za fizičku hemiju

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Studentski trg 12 – 16
Telefon: 011/333-6647
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.ffh.bg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi: Osnovne akademske studije fizičke hemije (4 godine, 240 ESPB), diplomske akademske studije fizičke hemije (1 godina, 60 ESPB), doktorske studije fizičke hemije (3 godine, 180 ESPB)

Cena skolarine (redovne studije): 60.000,00

Prijemni ispit: Pravo upisa na Fakultet imaju svi svršeni srednjoškolci. Za upis je neophodno položiti prijemni ispit iz jednog od predmeta po izboru: fizičke hemije ili hemije ili fizike ili matematike. Priznaje se položeni prijemni ispit iz nekog od navedenih predmeta ako je položen na drugom fakultetu u Republici Srbiji.
Alternativa klasičnom prijemnom ispitu su maturski radovi iz neke oblasti fizičke hemije i drugih prirodnih nauka i matematike, koji se učenicima mogu vrednovati kao vid prijemnog ispita za upis na Fakultet. Maturski radovi mogu se realizovati i na Fakultetu.
Poslednji plasirani na prošlogodišnjoj rang-listi za budžet,ske studente imao je 52 boda, a za samofinansirajućiirajuće zakonski minimum je 31 bod.

Broj studenata: 80 budžet, 20 samofinansirajući

Opis fakulteta
Fakultet je akreditovan u prvom krugu akreditacije broj 612-00-01444/2007-04, dobili smo rešenje 9.05.2008. Udruženja studenata: Savez studenata Fakulteta za fizičku hemiju. Studentski parlament Fakulteta za fizičku hemiju. Fakultet ima biblioteku sa najnovijim izdanjima knjiga iz oblasti fizičke hemije i srodnih disciplina, u sastavu biblioteke je i čitaonica. Postoji računarska laboratorija predviđena za nastavne aktivnosti, kao i računarska laboratorija predviđena za sređivanje vežbi, pregledanje interneta, itd.

sreda, 15 oktobar 2014 13:50

Fakultet veterinarske medicine

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Bulevar oslobođenja 18, Beograd
Telefon: 011/ 3611 - 810
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.vet.bg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi: Integrisane osnovne i diplomske akademske studije iz veterinarske medicine
Cena skolarine (redovne studije): 120.000
Prijemni ispit: Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju: gimnazija, srednja veterinarska, medicinska, poljoprivredna, farmaceutska i hemijsko tehnološka škola. Svi kandidati polažu prijemni ispit iz hemije i biologije. Kandidati koji u srednjoj školi nisu slušali latinski jezik, polažu poseban ispit iz ovog predmeta pre izlaska na prijemni ispit iz hemije i biologije. Poslednji na rang listi za upis na budžet, u školskoj 2009/2010. godini imao je 53.84 bodova, dok je poslednji na listi za samofinansirajući imao 42.36.
Broj studenata: 150 (144 budžet i 6 samofinansiranje)
Šta sve možeš raditi sa diplomom veterinarskog fakulteta: Veterinar, profesor u srednjim (poljoprivrednim) školama i fakultetu (uz dalje usavršavanje); 
Poznate ličnosti koje su završile Fakultet veterinarske medicine: Miodrag Petrović - Čkalja

Opis fakulteta:

Na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu organizuje se nastava u sklopu tri studijska programa: Integrisanih osnovnih i diplomskih akademskih studija, Specijalističkih akademskih studija i Doktorskih akademskih studija.
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, rešenjem br. 612-00-669/1/2009-04 od 13.07.2009. godine. Pored akreditacije obrazovnih aktivnosti i studijskih programa integrisanih osnovnih i diplomskih akademskih studija, doktorskih akademskih studija i specijalističkih akademskih studija, Fakultet je akreditovan i za naučno-istraživački rad, rešenjem Odbora za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija pri Ministarstvu nauke i životne sredine Republike Srbije, br. 021-01-61/26 od 19.02.2007. godine.
Studijski program Integrisanih osnovnih i diplomskih akademskih studija veterinarske medicine akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, rešenjem br. 612-001456/4/2008-04 od 24. 04. 2009. godine i to za 156 studenata.
U školskoj 2009/2010. godine Fakultet je upisao 150 studenata na teret budžet,a Republike Srbije i 6 samofinansirajući Fakultet veterinarske medicine je član Evropskog udruženja veterinarskih fakulteta (EAEVE – European Association of Establishments of Veterinary Education). U okviru Fakulteta funkcioniše Centralna biblioteka sa fondom od preko 20.000 knjiga, 700 doktorskih disertacija, 800 magistarskih teza i specijalističkih radova i oko 100 časopisa. Kao deo Centralne biblioteke, pri tome, na katedrama funkcionišu male biblioteke koje raspolažu knjigama i časopisima iz užih oblasti kojima se određena katedra bavi. U Centralnoj biblioteci studenti mogu pozajmiti neophodne udžbenike i knjige, koje su im potrebne za spremanje ispita i seminarskih radova.
Fakultet poseduje izdavačku delatnost, u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju, posebno izdvojenu čitaonicu i kompjutersku laboratoriju, studentski restoran itd.

sreda, 15 oktobar 2014 13:50

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd
Telefon: 011/ 3531-000, 3555-000
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.fsfv.bg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi:
• Osnovne akademske studije- fizičko vaspitanje i sport (4 godine);
• Strukovne studije sporta (3 godine);
• Strukovne studije rekreacije (3 godine);
Cena skolarine (redovne studije):
• Osnovne akademske studije: 147.000;
• Osnovne strukovne studije: 105.000.
Prijemni ispit:
Za osnovne akademske studije:
• Test informisanosti o fizičkoj kulturi i test sposobnosti;
• Test znanja plivanja (test je eliminacionog karaktera);
• Test specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi (plivački poligon);
• Test opštih motoričkih sposobnosti (test je u vidu poligona);
• Test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom;
• Testa za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti.
Kandidati moraju da ispune i neke posebne uslove kao što su:
• da su zdravstveno sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (lekarski pregledi se obavljaju na Fakultetu)
• da nisu bili oslobađani nastave fizičkog vaspitanja u toku srednjeg obrazovanja duže od jedne školske godine
• da nisu stariji od 27 godina, sem kandidata za upis na osnovne strukovne studije sporta.
Za osnovne strukovne studije:
• Procena opšte sposobnosti;
• Procena specifične sposobnosti za odabrani smer;
• Test informisanosti o sportu;
• Test motoričkih sposobnosti.
Broj studenata: 160 (budžet 160, samofinansiranje 0).
Šta sve možeš raditi sa diplomom Falulteta sporta i fizičkog vaspitanja : Po završetku studijskog programa fizičkog vaspitanja i sporta na osnovnim akademskim studijama studnet će biti osposobjen za rad u:
• školskom fizičkom vaspitanju (nastava i vančasovne aktivnosti) a svim nivoima obrazovanja,
• sportu ( teorija i tehnologija ozabranog sporta, opšti poslovi u sistemu sporta),
• rekreaciji/ sportska rekreacija ( organizacija i tehnologija procesa u rekreaciji).
Poznate ličnosti koje su završile Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja: Dragutin Topić.

Opis fakulteta:

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine obrazuje viskokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju. Koreni fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za telesno vaspitanje u rangu više škole.
Od 1946. do 1953. godine radila je kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Visoka škola za fizičko vaspitanje , 1963. fakultet je primljen na Beogradski univerzitet, od 1978. do 1988. deluje kao Fakultet za fizičko vaspitanje, od 1988. do 2000. kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine nosi današnje ime- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Fakultet:
• od 1946. godine ima Biblioteku (danas sa umreženom računarkom podrškom za korisnike);
• od 1979. ima Muzej fizičke kulture Srbije Fakulteta za fizičko vaspitanje, danas Muzej sporta, sa desetinama hiljada eksponata vezanih za istoriju fizičke kulture i sporta. Nastao je iz muzejske zbirke osnovane 1946. Organizovao je brojne prigodne izložbe u zemlji inostranstvu;
• od 1949. godine u Srbiji se izdaje časopis "Fizička kultura", da bi od 1990. izdavač postao Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Fakultet je, i danas izdavač ovog časopisa od nacionalnog značaja. Od 1961. do 1977. Fakultet izdaje "Anale",a do 1990. "Godišnjak" i Zbornike sažetaka i radova sa naučnih i stučnih skupova, održanih na Fakultetu;
• od 1990. godine fakultet ima Metodičko-istraživančku laboratoriju za potrebe nastave i naučno-istraživačke delatnosti;
• od 2001. godine ima računarski centar sa lokalno umreženim računarskim sistemom i centralnim serevrom. Od 2003. godine opremljena je Računarska učionica, povezana sa Akademskom mrežom.
Od osnivanja, na fakultetu je diplomiralo 4389 studenata, magistarsku tezu odbranilo 353 i doktorsku disertaciju odbranio 171 student.

sreda, 15 oktobar 2014 13:49

Fakultet političkih nauka

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Jove Ilića 165, Voždovac, 11040 Beograd
Telefon: 011/3092-999
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.fpn.bg.ac.rs

 

Podaci o studijama
Smerovi:

Postoje četiri smera :

1. Osnovne akademske studije međunarodne politike
2. Osonovne akademske studije politikologije
3. Osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije
4. Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada
Pored osnovnih, postoje i master i doktorske studije.
Cena skolarine (redovne studije):
1. Osnovne akademske studije međunarodne politike: 99.500
2. Osonovne akademske studije politikologije: 91.500
3. Osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije: 99.500
4. Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada: 91.500

 

Prijemni ispit:
1. Osnovne akademske studije međunarodne politike i politikologije:
Istorija (30 pitanja)
Sociologija (20 pitanja)
Ustav i prava građana (10 pitanja)
2. Osnovne akademske stuidje novinarstva i komunikologije:
Srpski jezik i književnost (30 pitanja)
Sociologija (20 pitanja)
Ustav i prava građana (10 pitanja)
3.Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada:
Psihologija (30 pitanja)
Sociologija (20 pitanja)
Ustav i prava građana (10 pitanja)

Broj studenata:
1. Osnovne akademske studije međunarodne politike: 140 (35 budžet, 105 samofinansiranje)
2. Osonovne akademske studije politikologije: 100 (35 budžet, 65 samofinansiranje)
3. Osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije: 160 (50 budžet, 110 samofinansiranje)
4. Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada: 100 (30 budžet, 70 samofinansiranje)

Šta sve možeš raditi sa diplomom Fakulteta političkih nauka:
1. Osnovne akademske studije međunarodne politike
Analitičar međunarodnih odnosa u službama najviših državnih organa, međunarodnih privrednih organizacija i korporacija, službenik Ministarstva spoljnih poslova i drugih ministarstava srodnog karaktera, diplomata na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, stručnjak angažovan na uključivanju Srbije u evropske integracije, kao i za rad u različitim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.
2. Osonovne akademske studije politikologije
Analitičar i organizator u državnim organima, političkim partijama, lokalnoj samoupravi, javnim službama i korporacijama, kao i neprofitnim organizacijama. Ovaj studijski program će takođe osposobiti stručnjake u poslovima političkog odlučivanja i upravljanja,kao i organizovanja poslova u različitim poljima političkog delovanja.
3. Osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije
Novinar, menadžer, prezenter, stručnjak za PR, ataše za kulturu i informisanje pri diplomatsko konzularnim predstavništvima, medija planer u medijima, portparol u u organima vlasti, javnoj administraciji, političkim partijama i korporacijama, kao i stručni saradnici u povereništvu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
4. Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada:
Socijalni radnik u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za zaštitu dece ometene u razvoju, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme) u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovanim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, u institucijama za decu i omladinu, za društvenu zaštitu dece.

Poznate ličnosti koje su završile Fakultet političkih nauka: Mirjana Bobić Mojsilović, Aleksandar Tijanić, Rade Veljanovski, Ivica Dačić, Milojko Pantić, Nataša Miljković, Milovan Drecun, Vanja Bulić, Slavko Ćuruvija, Milorad Dodik;

Komentar studentkinje FPN - a, Anje Babinke:Završila sam FPN, novinarski smer i to je definitivno ono čime želim da se bavim. Nisam imala nikakvih problema u toku studija, niti sa profesorima, jer su uglavnom svi korektni, ali svakako je potrebno raditi redovno. Fakultet kao fakultet nije ni lak, ni težak. Kao i na svakom drugom, ima predmeta koji su lakši i koji su teži, predmeta koji više zainteresuju ili manje, profesora koji se više ili manje trude u prenošenju svog znanja. Dve stvari koje su mi smetale jesu manjak prakse i loša organizacija fakulteta. Upisala bih ga ponovo, jer je to nešto što sam oduvek htela i zato savetujem budućim studentima da upišu ovaj smer samo ukoliko to stvarno žele i vole, jer će im trebati dosta strpljenja, što na fakultetu, što posle, kada budu tražili posao novinara.                      

Opis fakulteta:
Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (FPN) već 40 godina predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja koja je danas moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji.
Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka.
Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.
Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju redovnih i periodičnih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta je razvijena izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.
Nastavu na FPN trenutno prati oko 3500 studenata. Neguje se interdisciplinarni i komparativni pristupu obrazovanju i to kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice i praktičan rad u specijalizovanim oblastima.

 

sreda, 15 oktobar 2014 13:49

Fakultet organizacionih nauka

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Jove Ilica 105,11000,Beograd,Srbija
Telefon:+381 11 3950 896
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.fon.bg.ac.rs

Podaci o studijama:

Smerovi: Informacioni sistemi i tehnologije(ISIT), menadzment i organizacija(MO), informacioni sistemi i tehnologije-studije na daljinu
Cena skolarine (redovne studije): 129 000,00 ili 2 500,00 e za strane drzavljane
Prijemni ispit: Kandidat se prilikom prijave za konkurs opredeljuje za jednu od narednih varijanti za koju konkurise:
1. Za sva tri studijska programa
2. Iskljucivo za studijski program ISIT
3. Iskljucivo za studijski program MO
4. Iskljucivo za studijski program ISIT-na daljinu
Svi kandidati (nevezano za koji studijski program se opredele) imaju dve opcije prilikom polaganja prijemnog ispita:
1. Test iz matematike (20 zadataka) –ukupno 60 bodova
2. Test iz matematike (20 zadataka) -30 bodova i test opste informisanosti (30 pitanja) -30 bodova. 
Broj studenata:
• 260 studenata na studijskom programu ISIT
• 330 studenata na studijskom programu MO
• 80 studenaa na studijskom programu ISIT-na daljinu
Sta sve mozes raditi sa diplom FON-a: O uspehu fakulteta govori podatak da na trzistu rada diplomci FON-a ne cekaju duze od tri meseca na zaposlenje, a veliki broj studenata se zaposli tokom studiranja i to na poslovima za koje se tek kvalifikuju. FON je jedan od tri fakulteta Univerziteta u Beogradu cija je diploma medjunarodno priznata. To znaci da studenti lako mogu da nadju posao ili da nastave skolovanje u inostranstvu, o cemu svedoci veliki broj nasih diplomaca koji su svoju karijeru zapoceli ili nastavili radeci ili skolujuci se u drugim zemljama
Uspesi studenata FON-a: U 2011/12. godini 54% studenata prve godine je ostvarilo 60 ESPB, a 78% studenata 48 ili više ESPB što je bio potreban uslov za studiranje „na teret budžeta”.
Studenti FON-a svoje znanje, veštine i kreativnost potvrđuju trijumfima ili zapaženim rezultatima na raznim međunarodnim i regionalnim takmičenjima u znanju i sportu kao što su: Balkan case challenge u Beču, Futur u Ljubljani, Case study show u Beogradu, Microsoft imagine cup, Menadžerijada, Beogradske međunarodne igre,Turnir „5lopti“ u Parizu, Hult global Case Challenge u Londonu, Debatno prvenstvo WUDC, EuroBelgrade.

Opis fakulteta:

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka definisanih u oblastima menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti. U bivšoj Jugoslaviji, prve ideje za formalnim obrazovanjem u oblasti organizaconih nauka pojavile su se pre više od pedeset godina. Kao plod takvih inicijativa i evidentne potrebe za obrazovanjem stručnjaka koji će voditi preduzeća i biti nosioci razvoja i promena, 1969. godine je doneta odluka o osnivanju Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. U januaru 1971. godine odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka je postao članica Univerziteta.
Tokom četrdeset godina nastavni planovi i programi Fakulteta su se menjali u skladu sa novim dostignućima nauke i tehnologije i prilagođavali potrebama privrede i društva. Danas nastavni plan i program koncipiran je po ugledu na najpoznatije univerzitete i fakultete u svetu. Programska orijentacija FON-a odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i privrednog razvoja, dok je Fakultet već više od jedne decenije vodeći fakultet u jugoistočnoj Evropi za obrazovanje u oblasti informacionih sistema i tehnologija, menadžmenta, operacionog menadžmenta i upravljanja kvalitetom.
Reformom nastavnog plana i programa u periodu od 2005. do 2007. godine ostvareni su ciljevi usaglašavanja sa savremenim naučnim rezultatima, zahtevima prakse i principima Bolonjskog procesa.
Marta ove godine FON je dobio uverenje o akreditaciji kao visokoškolska ustanova, kao i uverenje o akreditaciji 14 studijskih programa na sva tri nivoa studija. U toku je akreditacija zajedničkih studijskih programa drugog stepena studija u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za upravu Univerziteta u Ljubljani i Univerzitetom Middlesex iz Londona. Osim obrazovne, Fakultet je 2007. dobio uverenje o akreditaciji za naučnoistraživačku delatnost, koju realizuje kroz projekte osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja.
FON ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju, koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata, saradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte i učešća na simpozijumima i konferencijama. Najuspešnija saradnja je ostvarena sa fakultetima iz Slovenije, Velike Britanije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Portugala, Grčke, Austrije, Makedonije i Češke.

sreda, 15 oktobar 2014 13:49

Fakultet bezbednosti

Osnovni podaci o fakultetu
Adresa: Gospodara Vučića 50
Telefon: 011/ 6451 - 876
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.fb.bg.ac.rs

Podaci o studijama
Smerovi: Katedra studija bezbednosti, katedra studija odbrane, katedra studija civilne zaštite i zaštite životne sredine, katedra studija menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, katedra društveno-humanističkih nauka.
Cena skolarine (redovne studije): 106.500
Prijemni ispit: Kandidati polažu prijemni ispit iz sociologije, psihologije ili ekologije. Od tri ponudjena predmeta, kandidat bira iz kojih će polagati prijemni ispit. Pitanja za prijemni ispit sastavljena su isključivo prema programu nastave za sva četiri razreda srednje škole. Iz izabranih predmeta polažu se testovi znanja sa po trideset pitanja (svako pitanje nosi vrednost 1 bod). Ukupan broj bodova na testu znanja iznosi 60 (30 + 30). Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.
Broj studenata: 390 (150 budžet i 240 samofinansirajućih)
Šta sve možeš raditi sa diplomom fakulteta Bezbednosti: inženjer bezbednosti u državnoj upravi, privatni sector, obezbeđenje u medijima, obezbeđenje fizičkih lica, sector za borbu protiv terorizma itd.

Opis fakulteta 
Fakultet civilne odbrane je nezavisna visokoškolska ustanova Univerziteta u Beogradu i pripada grupaciji društvenih nauka. Svojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane teorijske, političke, pravne, ekonomske, etičke, humanitarne i civilno-vojne aspekte bezbednosti, odbrane, zaštite i zaštite životne sredine. U okviru matične delatnosti, na Fakultetu se realizuju osnovne specijalističke, magistarske i doktorske studije. Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja.

sreda, 15 oktobar 2014 13:49

Elektrotehnički fakultet

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Bulevarkralja Aleksandra 73/II, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3226 992
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.etf.bg.ac.rs

Podaci o studijama:

Smerovi: Pri upisu studenti biraju jedan od 2 smera
1. Elektrotehnika I racunarstvo(ER)
2. Softversko inzinjerstvo(SI)
Cena skolarina (redovne studije):
• Za smer ER 99 000,00 din, a za strane drzavljane 2 000,00 e
• Za smer SI 223 200,00 din, a za strane drzavljane 3 000,00 e
Prijemni ispit: Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidat se opredeljuje za jednu od 2 varijante
• Polaganje prijemnog ispita samo iz matematike
• Polaganje prijemnog ispita iz matematike i fizike
Broj studenata:
• Na smeru ER primaju 400 studenata na budzetu i 100 na samofinansiranju
• Na smeru SI primaju 80 studenata na budzetu i 20 na samofinansiranju

Opis fakulteta:

Razvoj Elektrotehničkog fakulteta u bliskoj je vezi sa istorijom univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike održano je davne 1894. Profesor Stevan Marković bio je prvi predavač i osnivač Elektrotehničke katedre Inženjerskog odeljenja Velike škole u Beogradu. Samo četiri godine kasnije, profesor Marković je osnovao i elektroinženjersku laboratoriju. Od tada, elektrotehničke teme su se izučavale na Velikoj školi, a zatim i na beogradskom Univerzitetu koji je iz nje nastao 1905. Prve diplome dodeljene su 1922 godine.
Obrazovanje elektroinženjera bitno je prošireno posle reorganizacije Inženjerskog odeljenja 1935. Mašinski odsek je postao Mašinsko-elektrotehnički odsek, na kom su do početka 1937. oformljena su četiri smera - mašinski, aeronautički, energetski i telekomunikacioni. Zbog nedostatka laboratorijske opreme, otvaranje četvrtog smera (telekomunikacije) je odlagano sve do kraja Drugog svetskog rata. Godine 1946. ustanovljeno je elektrotehničko odeljenje, koje je 1948. preraslo u Elektrotehnički fakultet, sa smerovima Energetika i Telekomunikacije. 1955. godine osnovan je novi smer - Fizička elektronika.
Tokom godina, smer Telekomunikacije je proširivan oblastima elektronike, automatike i računarstva. Četvrti smer - Računarstvo i informatika - ustanovljen je 1987. godine.

sreda, 15 oktobar 2014 13:46

Ekonomski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Kamenicka br. 6, 11000 Beograd,Srbija
Telefon: 011/ 3021 122
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.ekof.bg.ac.rs

Podaci o studijama:

Smerovi: Ekonomski fakultet upisuje 330 na četvorogodišnji , a 600 na trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika.
Cena skolarine: 112 200,00 din za osnovne akademske studije.
Prijemni ispit:  Kandidati za upis na osnovne akademske studije Ekonomskog fakulteta u Beogradu školske 2013/2014. godine polažu prijemni ispit koji se sastoji od dva testa, i to:
Test iz jednog od četiri predmeta:
• Istorija
• Geografija
• Sociologija
• opšte obrazovanje i informisanost.
Sadržaj testa za predmete istorija, geografija i sociologija baziran je na precizno definisanom jednogodišnjem srednjoškolskom gradivu, dok test iz opšteg obrazovanja i informisanosti zasnovan na opštepoznatim činjenicama iz različitih oblasti nauke, tehnike i umetnosti (npr. filozofija, književnost, fizika, hemija, matematika, muzika, likovna umetnost, istorija, geografija, sociologija). Na ovom testu kandidat može steći najviše 20 bodova.
Test iz jednog od četiri predmeta:
• osnovi ekonomije
• poslovna ekonomija
• informatika i računarstvo i
• matematika.
Sadržaj testa za sve predmete je baziran na precizno definisanom dvogodišnjem srednjoškolskom gradivu.
Na ovom testu kandidat može steći najviše 40 bodova.
Broj studenata: 1500 studenata od cega su 570 na teret budzeta a 930 na samofinansiranju.

O fakultetu:

Opredeljenje da nastavite školovanje na nekom studijskom programu akademskih studija svakako je jedno od najznačajnijih u vašem životu. To opredeljenje će vas svrstati u elitu društva, kojom god profesijom da se bavite.
Ukoliko želite da se bavite ekonomijom, u najširem značenju te reči, treba da imate u vidu da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, bez sumnje, najprestižnija visokoškolska ustanova u našem regionu koja se bavi obrazovanjem ekonomista.
Od svog nastanka, pre punih 77 godina, do danas, Ekonomski fakultet je uspešno povezivao i usklađivao visokoškolsko obrazovanje iz oblasti ekonomije sa savremenim zahtevima privrede i društva, idući ukorak sa svim važnim dostignućima ekonomske nauke.
Naši diplomci, masteri, magistri i doktori nauka, predstavljaju najkvalitetniji kadar u oblasti ekonomije u našoj zemlji.
Ukoliko se opredelite za studije ekonomije na našem fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz široku lepezu od devet raznovrsnih modula, pronaći specijalnost koja upravo Vašem karakteru odgovara, dobiti najkvalitetnija znanja i savladati najvažnije veštine iz odgovarajuće oblasti, što će vam otvoriti sva vrata ka bavljenju željenom profesijom.

sreda, 15 oktobar 2014 13:45

Biološki fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Studentski trg 16, 11 000 Beograd
Telefon: 011/2635-627
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. (šef službe), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.bio.bg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi: Opšta biologija, Molekularna biologija i fiziologija, Ekologija
Cena skolarine (redovne studije): 80.000 din.
Prijemni ispit: Biologija (60 poena); Prijemni se sprema iz biologije za sva četiri razreda gimnazije prirodno-matematičkog smera.
Broj studenata: Ukupno 230. Raspodela studenata po modulima: Opšta biologija 110 (85 na teret budzeta i 25 samofinansirajućih), Molekularna biologija i fiziologija 80 (45 na teret budzeta i 25 samofinansirajućih), Ekologija 40 (30 na teret budzeta i 10 samofinansirajućih)
Šta sve možeš raditi sa diplomom Biološkog fakulteta: Asistent na fakultetu na određenoj katedri, profesor na fakultetu iz određenog predmeta, profesor biologije i ekologije u osnovnim i srednjim školama, terenska istraživanja vezana za sve žive procese i organizme koji se dešavaju u prirodi, rad u laboratorijama u zavisnosti od master opredeljenja, rad u različitim istraživačkim institutima – Torlak (institut za virusologiju, vakcine i serume), Institut Vinča, Institut za genetiku i genetičko inžinjerstvo. Centri fakulteta: www.bio.bg.ac.rs/01_centri.php
Komentar studenata Biološkog fakulteta Đurđije Paučković: Biološki fakultet je pravo mesto da se bolje upoznate sa najlepšom prirodnom naukom – biologijom. Na njemu vas očekuju najnovija saznanja iz različitih oblasti biologije, ekologije i molekularne biologije i fiziologije. Kao i na svakom fakultetu, od studenata se zahteva mnogo rada, posvećenosti i redovno učenje (naravno, za one koji hoće da izvuku maksimum iz svojih studija). Nakon završenog fakulteta možete da nastavite da se usavršavate u različitim poljima biologije, ali u srodnim naukama: fizičkoj hemiji, hemiji, biohemiji, biofizici, bioinformatici, kriminalistici, medicini, veterini, itd. Od studentskih organizacija veoma su aktivni Studentski parlament i Savez studenata, koji se aktivno bave poboljšanjem nastave i podizanjem studentskog standarda. Većina studenata ovog fakulteta zamera organizaciji nastave malo časova prakse, laboratorijskog i terenskog rada, ali u poslednjih par godina Uprava fakulteta intenzivno radi na podizanju nivoa praktičnog usavršavanja. Takođe, naši student su dobrodlošli na različitim Univerzitetima širom sveta, naročito centralne Evrope i Sjedinjenih Američkih država, tako da prilike za praksu postoje za svakog ko pokaze interesovanje. 

Kratak opis

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu najveći je i najstariji fakultet bioloških nauka u Srbiji. Ove godine (2014) navršava se 160 godina od kada je Knjaz Srbije Aleksandar Karađorđević, doneo ukaz kojim potvrđuje odluku državnog Sovjeta o uspostavljanju Zoološkog i Botaničkog kabineta pri Velikoj školi u Beogradu, a za njihovog upravnika postavljen je dr Josif Pančić, potonji rector Velike škole i prvi predsednik Kraljevsko-Srpske akademije u Beogradu, današnje Srpske akademije nauka i umetnosti.
Predavanja i vežbe na Biološkom fakultetu se održavaju na više lokacija: Filološki fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet za Fiziku, Fakultet za Fizičku hemiju, Botanička bašta “Jevremovac”. Studenti Biološkog fakulteta imaju priliku da volontiraju u zoološkom vrtu i botaničkoj bašti, samim tim imaju besplatan ulaz uz indeks u oba.

Budi u toku! :)

Prijavite se na mejling listu kako biste na vreme dobili važna obaveštenja.

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

OpstinaVrsac

VrsacPlus

VAK

Cefix

eVrsac

iserbia

VrsacMOJKraj

ClickMan

KulturniCentarVrsac

ArchLAB

edukacija

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

parakvadvs

PricajmoOTome

TOV